Obchodní podmínky

 

Základní ustanovení

1. Obchodní podmínky internetového obchodu www.Tonerkseft.cz upravují dodavatelsko - odběratelské vztahy v oblasti prodeje zboží. Považují se závazné při prodeji zboží kupujícímu.

2. Provozovatelem internetového obchodu www.Tonerkseft.cz je fyzická osoba Lukáš Paufošima, IČ: 762 984 42, se sídlem Čejkovická 4093/13, 628 00 Brno (dále je prodávající).

3. Kupujícím je fyzická nebo právnická osoba, která realizuje objednávku zboží prostřednictvím internetového obchodu www.Tonerkseft.cz (dále jen kupující).

4. Veškeré vztahy, práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího, který při objednávce zboží nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti se řídí těmito obchodními podmínkami.

5. Veškeré platby převodem na náš bankovní účet musí probíhat přes - Fio Banka a.s.

Číslo účtu: 2900184545
Kód banky: 2010

 


Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel resp. prodávající.

Dodavatel / Prodávající – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti. Je to podnikatel, který přímo nebo prostřednictvím jiných podnikatelů dodává kupujícímu výrobky nebo poskytuje služby.

Kupující / spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

Kupující / nikoli spotřebitel - je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti (rozhoduje uvedení IČ v objednávce / na faktuře).

Kupující - pokud tyto obchodní podmínky upravují některá práva a povinnosti společně pro kupujícího spotřebitele i kupujícího podnikatele, jsou kupující spotřebitel i kupující podnikatel shodně označováni jako kupující..

Kupní smlouva – objednávka kupujícího je návrhem kupní smlouvy a samotná kupní smlouva je uzavřena momentem doručení závazného souhlasu kupujícímu s tímto jeho návrhem (závazným potvrzením objednávky ze strany prodávajícího). Od tohoto momentu mezi kupujícím a prodávajícím vznikají vzájemná práva a povinnosti.


Cenové + platební podmínky a čas plnění

1. Ceny uvedené na www.Tonerkseft.cz jsou konečné, firma Lukáš Paufošima je plátce DPH . Prodejce si vyhrazuje právo změny cen v případě kursových změn a změn cen u dodavatelů.

2. Prodej zboží se realizuje na základě objednávek kupujícího vytvořených ve virtuálním obchodě po úspěšné online registraci. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
- Identifikaci kupujícího
- Množství požadovaných kusů produktu,
- Požadovaný způsob platby, způsob dodání zboží a místo plnění
- Cenu

3. Informace, které nám poskytnete s prostřednictvím formuláře, který slouží výlučně pro potřebu poskytnutí konkrétní služby a nebudou dále poskytovány třetím osobám ani jinak komerčně využívány.

4. Kupující se zavazuje uhradit prodávajícímu kupní cenu v požadované výši.

5. Způsob platby:

a) převodem na účet v Fio banka

b) dobírkou

c) v hotovosti při osobním předání (po předešlé domluvě).

„Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.“


Dopravní, expediční podmínky. Nevyzvednuté objednávky

1. Objednané zboží zasíláme Českou poštou. O expedici budete informování emailem. Pokud zboží do 2-3 pracovních dnů od odeslání neobdržíte / kromě víkendů / Kontaktujte nás na níže uvedených číslech a my Vám řekneme kvůli čemu Váš balíček nebyl doručen.

2. Expediční doba je doba, v níž je objednaný produkt předán k přepravě České pošty. Tato doba se může lišit u každého produktu a je uvedena v podrobném popisku každého zboží. Standartně 5-10 pracovních dní.

3. V případě že klient v objednávce zvolí nesprávně Dopravu dle kategorie zboží, vyhrazuje si prodejce dopočítat kupujícímu dopravné do plné výše dle kategorie v objednávce.


Uplatnění reklamace

Práva kupujícího z vadného plnění (dále jen „reklamace“) uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho sídla nebo provozovny určené k přijímání reklamací. Pokud je v potvrzení o právech z vad (záručním listě) uvedena třetí osoba určená k opravě zboží, která je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatňuje kupující reklamaci u této třetí osoby určené k provedení opravy.

Kupující je při uplatnění reklamace povinen dodat prodávajícímu reklamované zboží, společně s příslušenstvím, které je nezbytně nutné k posouzení vad zboží (např. kabely pro spuštění). Prodávající není zodpovědný za data, uložená na/v reklamovaném zboží - proto důrazně doporučujeme průběžně zálohovat všechna data.

Ochranná skla a fólie na displejích mobilních zařízení nejsou standardní součástí přístroje, jde o jednorázové a volitelné příslušenství. V případě nutnosti ověření stavu přístroje, demontáže, výměny dotykového panelu nebo swap jednotky může dojít k odstranění ochranných prvků bez jejich náhrady.

Kupující je při uplatnění reklamace povinen prodávajícímu prokázat, že je oprávněn uplatňovat reklamaci, a to alespoň předložením kopie dokladu o zakoupení zboží (faktury, dodací list ), kopie potvrzení o právech z vad (záručního listu) nebo jiným věrohodným způsobem. Kupující není povinen při uplatnění reklamace dodat prodávajícímu originál dokladu o zakoupení zboží (fakturu, dodací list), originál potvrzení o právech z vad (záruční list), původní obal zboží ani návod k použití. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby bylo zboží dodáno k reklamaci pokud možno v původním obalu, který zajistí bezpečnost zboží po dobu přepravy. Prodávající doporučuje kupujícímu přepravu zboží pojistit. Prodávající doporučuje kupujícímu, aby uplatnil reklamaci bez zbytečného odkladu ihned po zjištění vady zboží, aby mohla být reklamace správně posouzena a vyřízena. Prodávající je povinen vydat kupujícímu potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, jakož i o provedení opravy a době jejího trvání.


Lhůty pro vyřízení reklamace

Po uplatnění reklamace je prodávající povinen rozhodnout o oprávněnosti reklamace ihned, ve složitějších případech do tří (3) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba potřebná k odbornému posouzení vady zboží. V provozovně prodávajícího musí být po celou provozní dobu přítomen pracovník pověřený vyřizováním reklamací. Reklamace včetně odstranění vad musí být prodávajícím vyřízena v následujících lhůtách:

  • v případě kupujícího spotřebitele bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,

  • v případě kupujícího podnikatele nejpozději do šedesáti (60) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění,

  • případně v delší lhůtě, na které se mohou prodávající s kupujícím dohodnout.

Po marném uplynutí lhůty pro vyřízení reklamace má kupující spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit.


Ukončení reklamace a skladování

O ukončení reklamace bude kupující vždy informován oznámením zaslaným některým z komunikačních prostředků. Kupující je povinen převzít nebo vyzvednout si reklamovanou věc nejpozději do 30 dnů od ukončení reklamačního řízení. Neučiní-li tak, je povinen zaplatit poplatek za uskladnění, a to ve výši 20 Kč s DPH za každý započatý den.

Nevyzvedne-li si kupující věc ve lhůtě šesti měsíců ode dne, kdy byl povinen ji vyzvednout, má prodávající právo věc prodat. Je-li prodávajícímu známa adresa kupujícího, je prodávající povinen o zamýšleném prodeji kupujícího předem vyrozumět a  poskytnout mu lhůtu 15 dnů k vyzvednutí věci.

Dojde-li k  prodeji nevyzvednuté věci, vyplatí prodávající kupujícímu výtěžek prodeje po odečtení ceny opravy, poplatku za uskladnění a nákladů prodeje. Právo na výtěžek prodeje musí kupující uplatnit u prodávajícího.


Záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti s Vámi a v souladu s platným právním řádem České republiky. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil příp. chyby. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit naší firmě.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady. Pro spotřební materiál lze uplatnit reklamaci vady nejlépe v případě, že rozsah spotřeby náplně toneru nebo inkoustové náplně nepřevýší do 15%. V ostatních případech není samozřejmě reklamace vyloučena, bude se ovšem při ní vycházet z toho (pokud se neprokáže opak), že kupující spotřební materiál používal i přes to, že vykazoval vadu a jako takový jej měl bez zbytečného odkladu reklamovat ihned po tom, kdy se vada projevila. Jiné vady spotřebního materiálu (nemající vliv na kvalitu tisku) lze uplatnit kdykoliv bez ohledu na spotřebovanou náplň. Právo spotřebitele uplatnit reklamaci není nijak dotčeno.

Záruka se nevztahuje na:
a) vady vzniklé běžným používáním
b) nesprávným použitím výrobku

Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci telefonicky, e-mailem, či písemně
2) zboží zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku!) na adresu naší firmy
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, vaši adresu
4) reklamované zboží zabalte do původního obalu nebo bezpečně, aby při přepravě nebylo poničeno.
5) osobně v naši kanceláři (po předchozí telefonické dohodě)


Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od jejího vzniku.

 

Opakované dodání zboží - objednávky / reklamace

Pokud je z důvodů na straně kupujícího nutné zboží dodat opakovaně (kupujíci nepřevezme zásilku se zbožím), má kupujíci možnost si zboži vyzvednout osobně po předchozí domluvě v kanceláři eshopu www.TonerKšeft.cz v Brně. V připadě zasláni je kupující povinen před následujícim odeslánim uhradit náklady spojené s opakovaným dodáním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem dodání zboží

Zrušení objednávky

Objednávku je možné zrušit do 48h od zadání. Při překročení dodací lhůty uvedené u zboží (standartně 5-10 pracovních dní) je možné objednávku zrušit, případně změnit.

Informace o zboží

1. Veškeré uvedené informace o zboží jsou převzaté od našich dodavatelů. Nepřebíráme zodpovědnost za jejich platnost. V případě obrázků uvedených u zboží se jedná o ilustrační obrázky, takže nemusí být převzaty z uvedeného zboží.


Odstoupení od kupní smlouvy

Inkoustové náplně a tonery po otevření originálního balení jsou zbožím podléhajícím rychlé zkáze. Kupující - spotřebitel má právo bez udání důvodu vrátit pouze neotevřené inkoustové náplně a tonery. Takto lze vrátit pouze zboží, jehož doba použitelnosti vyznačená výrobce na obalu je minimálně 6 měsíců, a to pouze v nepoškozeném a neotevřeném originálním obalu.

V souladu s § 53, odst. 7 Obč.Z. má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu a bez jakékoli sankce. Kupující, který není spotřebitelem, nemůže toto právo uplatnit. Toto právo neslouží primárně jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující může realizovat toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí věci. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo doručením zboží na vlastní náklady prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta).

Právo na odstoupení od smlouvy nevzniká v případě, že nejste kupující - spotřebitel, ale zboží nakupujete vrámci své obchodní či podnikatelské činnosti (rozhoduje -uvedení IČ v objednávce / na faktuře).
V tomto případě občanský ani obchodní
zákoník tuto možnost neuvádí.

Při odstoupení od smlouvy spotřebitel (nakupující) nemá nárok na proplacení dopravy
zboží dodavatelem (prodávajícím).

Je-li vrácené zboží použité, nebo poškozeno porušením povinností kupujícího, je prodávající oprávněn vůči kupujícímu uplatnit nárok na náhradu snížení hodnoty zboží a započíst jej na vracenou částku.


Spotřebitel nemůže odstoupit od smluv:

na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,

na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání.

 

Ochrana osobních údajů a zasílání obchodních sdělení

Abychom Vám mohli nabídnout naše služby, potřebujeme znát některá Vaše osobní data. Respektujeme Vaše soukromí, a tak se snažíme množství těchto dat minimalizovat na ta nejnutnější a data chráníme před zneužitím. Naše práce s osobními daty plně podléhá zákonným normám, zejména zákonu o ochraně osobních údajů.
Osobní údaje.

 

Od Vás jako od zákazníka fyzické osoby musíme při nákupu požadovat tyto údaje: jméno a příjmení, úplnou poštovní adresu, telefonické spojení, e-mailovou adresu. Tyto údaje jsou nezbytné k Vaší identifikaci, ke komunikaci s Vámi, k realizaci prodeje zboží a zaúčtování Vaší platby za zboží. Pokud nakupujete jako firma potřebujeme navíc adresu sídla firmy, IČ a DIČ.
Údaje o Vaší činnosti.

 

Údaje o Vašich nákupech, reklamacích a další Vaší činnosti v našem internetovém obchodě mají rovněž důvěrný charakter a podléhají stejným bezpečnostním pravidlům jako práce s osobními údaji.
Shrnutí.

 

Všechna data, která o Vás a Vašich nákupech získáme, chráníme před zneužitím, nikomu jinému neposkytujeme (vyjma společností zajišťující spediční služby nebo platební styk, které obdrží nezbytné minimum informací o zákazníkovi, potřebné pro bezproblémové vyřízení konkrétní objednávky) a slouží pouze ke kvalitnímu poskytování našich služeb. Vyhrazujeme si právo využít Vaše údaje k zasílání informací o slevách, novinkách a dalších marketingových aktivitách. V každém takto zaslaném e-mailu je návod, jak nám jednoduše sdělit že si toto nepřejete a takové používání nám zakázat. Rovněž máte právo kdykoliv nám písemně sdělit jakékoliv změny, doplnění, žádost o zlikvidování všech Vašich osobních údajů, které jste nám dříve poskytli.
Váš souhlas.

 

Používáním našeho internetového obchodu souhlasíte se shromažďováním a používáním osobních údajů v uvedené míře a souhlasíte s výše uvedenými pravidly.

 

Pokud jste si v minulosti u nás registroval svůj účet obsahující Vaše osobní údaje, a to pro účely jednodušší správy Vašich nákupů a souvisejících věrnostních výhod.

 

Vzhledem k nové právní úpravě účinné od 25. května 2018 Vás žádáme o udělení nového souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů, abychom mohli nadále zpracovávat Vaše osobní údaje a tím pádem poskytovat služby spojené s Vaším registrovaným účtem a zachovat Vaše věrnostní výhody.

 

Tímto udělujete svůj souhlas se zpracováním Vašich osobních údajů za účelem vedení Vašeho registrovaného účtu, správy Vašich nákupů a k marketingovým účelům (tj. zejména zasílání marketingových newsletterů elektronickou formou) správci Lukáši Paufošimovi, IČO 76298442, se sídlem  Čejkovická 4093/13, 628 00, Brno - Židenice, a to ke zpracování těchto osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, e-mailová adresa, telefonický kontakt, informace o nákupech; u fyzické osoby podnikající dále obchodní firma, IČO, DIČ a sídlo.

 

Uzavření jakékoliv budoucí smlouvy týkající se námi nabízeného zboží není podmíněno udělením tohoto souhlasu se zpracováním osobních údajů. Máte právo na přístup k osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování osobních údajů, právo vznést námitku proti zpracování, právo na přenositelnost údajů. Chcete-li toto své právo využít, můžete nás se svou stížností, námitkou nebo žádostí o informace ohledně zpracování osobních údajů kdykoliv kontaktovat. Souhlas je dobrovolný a můžete jej kdykoliv odvolat. Tento souhlas se uděluje na dobu 10 let.

 

Tento souhlas udělujete ke zpracování Vašich osobních údajů dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).